Viac

Transformácia súradníc v Gdal / Ogr (EPSG: 4326 až EPSG: 3068)

Transformácia súradníc v Gdal / Ogr (EPSG: 4326 až EPSG: 3068)


Myslím, že gdal / ogr (/ proj4) nerozpoznáva epsg: 3068, je to tak?

Tu som vyskúšal:

public static void transformSRS () {// vytvorenie EPSG: 4326 SpatialReference sourceSRS = new SpatialReference (); zdrojSRS.ImportFromEPSG (4326); // vytvorenie EPSG: 3068 SpatialReference targetSRS = new SpatialReference (); sourceSRS.ImportFromEPSG (3068); // tlač oboch System.out.println (sourceSRS) SRS; // dostane vytlačený System.out.println (targetSRS); // nevytlačí sa !? // vytvorenie bodu v EPSG: 3068 súradníc 850, -150 Geometry point = Geometry.CreateFromWkt ("POINT (850 -150)"); // priradenie EPSG: 3068 k bodu, aby systém vedel, že sa nachádza v EPSG: 3068 point.AssignSpatialReference (sourceSRS); // pokúša sa to transformovať na EPSG: 4326, ale vyskytla sa výnimka. point.TransformTo (targetSRS); }

a toto je výstup (prvý System.out.println () funguje, ale druhý tlačí null a výnimku napoint.TransformTo (targetSRS)):

GEOGCS ["WGS 84", DATUM ["WGS_1984", SPHEROID ["WGS 84", 6378137 298,257223563, AUTHORITY ["EPSG", "7030"]]), AUTHORITY ["EPSG", "6326"]], PRIMEM [ „Greenwich“, 0, ORGÁN [„EPSG“, „8901“]], JEDNOTKA [„stupeň“, 0,0174532925199433, AUTORITA [„EPSG“, „9122“]], ORGÁN [„EPSG“, „4326“]] CHYBA 6: Nie je známy preklad prázdneho formátu SRS do PROJ.4. Výnimka vo vlákne „main“ java.lang.RuntimeException: Chyba OGR: Všeobecná chyba pri org.gdal.ogr.ogrJNI.Geometry_TransformTo (natívna metóda) pri org.gdal.ogr.Geometry.TransformTo (Geometry.java:409) pri org .geotools.mavenGdal.Test.transformSRS (Test.java:880) na org.geotools.mavenGdal.Test.main (Test.java:109)

Môžete to vyskúšať na stránke gdalsrsinfo http://www.gdal.org/gdalsrsinfo.html

gdalsrsinfo epsg: 3068 PROJ.4: '+ proj = cass + lat_0 = 52.41864827777778 + lon_0 = 13,62720366666667 + x_0 = 40000 + y_0 = 10 000 + ellps = bessel + towgs84 = 598,1,73,7,418,2,0.202,0,045, -2,45 5, 6,7+ jednotiek = m + no_defs 'OGC WKT: PROJCS ["DHDN / Soldner Berlin", GEOGCS ["DHDN", DATUM ["Deutsches_Hauptdreiecksnetz", SPHEROID ["Bessel 1841", 6377397.155,299.1528128, AUTHORITY "" 7004 "]], TOWGS84 [598.1,73.7 418,2,0.202,0,045, -2,455,6,7], ORGÁN [„ EPSG ",„ 6314 "]]], PRIMEM [„ Greenwich ", 0, AUTHORITY [„ EPSG "," 8901 "]], UNIT [" degree ", 0,0174532925199433, AUTHORITY [" EPSG "," 9122 "]], AUTHORITY [" EPSG "," 4314 "]], PROJECTION [" Cassini_Soldner "], PARAMETER [" latitude_of_origin ", 52.41864827777778], PARAMETER ["central_meridian", 13.62720366666667], PARAMETER ["false_easting", 40000], PARAMETER ["false_northing", 10 000], UNIT ["meter", 1, AUTORITA ["EPSG", "9001"]],, ORGÁN ["EPSG", "3068"]]

Ďalším testom je prevod súradníc pomocou gdaltransform http://www.gdal.org/gdaltransform.html

gdaltransform -s_srs epsg: 3068 -t_srs epsg: 4326 850 -150 13.0512110820125 52.3246380119762 41.6757647842169

Záver: Aspoň môj GDAL rozpoznáva EPSG: 3068.


Úvod

Zmeny v zastúpení súradnicových referenčných systémov (CRS) a operácií na súradniciach, ktoré sa vyskytujú počas desaťročí, sa teraz musia implementovať spôsobom, akým sa s priestorovými objektmi zaobchádza v balíkoch R. Až do 90. rokov 20. storočia väčšina priestorových údajov jednoducho využívala súradnice dané miestnym mapovacím orgánom, napríklad bankový dátový súbor Meuse používal plošné znázornenie v metroch, čo sa ukázalo ako EPSG: 28992, „Amersfoort / RD New“. Hlavným zdrojom pre zistenie, prečo boli CRS špecifikované tak, ako boli, sú stĺpce Clifforda J. Mugniera Fotogrametrické inžinierstvo a zosilňovač diaľkového snímania, na ktoré sú odkazy k dispozícii v jazyku rgdal Holandsko bolo pokryté v stĺpci február 2003:

Zatiaľ čo väčšina národných mapovacích agentúr definovala svoje vlastné štandardné geografické a projektované PRS, nadnárodné orgány, ako sú vojenské aliancie a koloniálne správy, často vyžadovali určitú pravidelnosť, aby uľahčili operácie presahujúce národné hranice. To tiež viedlo k vytvoreniu Európskej skupiny pre ropný prieskum (EPSG), pretože námorná jurisdikcia nebola usporiadaná a bolo dôležité, keď sa krajiny zdieľajúce rovnaký pobrežný šelf snažili udeliť protichodné koncesie. Odborníci z ropných spoločností nazhromaždili obrovské skúsenosti, ktoré poskytli Medzinárodnej organizácii pre normalizáciu (ISO, najmä TC 211) a Open Geospatial Consortium (OGC).

Definovanie CRS bolo nevyhnutné pri integrácii ďalších údajov s iným CRS a pre zobrazenie na pozadí webovej mapy. Mnoho starších formátov súborov, napríklad formát ESRI Shapefile, nevyžadovalo zahrnutie CRS pozičných údajov. Väčšina softvérov s otvoreným zdrojovým kódom potom použila reťazce PROJ.4 ako flexibilné znázornenie, ale keďže sa dosiahli medzinárodne akceptované štandardy, najmä ISO 19111, ktoré sa postupom času zlepšujú iteráciou, je skutočne nevyhnutné zmeniť sa na moderné textové znázornenie, známe ako WKT2 (2019). Teraz to vyzerá, že takmer všetky korporácie a mapovacie agentúry vyhovejú tomuto zastúpeniu, a bolo prijaté sp cez rgdal, sf a ďalšie balíčky.


Hlavnou výzvou tohto RFC je pridanie podpory pre objednávky osí, vrátane rešpektovania požadovaného poradia osí EPSG pre geografické súradnicové systémy, kde je to vhodné, bez porušenia existujúcich súborov a kódu, ktoré vo veľkej miere využívajú súradnicové systémy EPSG, ale prepíšu orientácie osí a predpokladajú, že by sa s nimi malo zaobchádzať dlho, bez ohľadu na to, čo hovorí EPSG.

Prichádzame najmä s vhodnými politikami a mechanizmami, ktoré rozhodujú o tom, kedy sa so súborom v geografickom súradnicovom systéme, ako je EPSG: 4326, má zaobchádzať ako s lat / long a kedy by mal byť long / lat. Vzhľadom na rozsiahlu existujúcu prax si myslíme, že by sme sa mali mýliť na strane minulej praxe a vyžadovať „prihlásenie“ do rešpektovania objednávania osí EPSG.


Vykonávanie transformácií pomocou geografických 3D posunov # 1564

Pokúšam sa vykonať vertikálnu transformáciu nulového bodu z podmnožiny zdrojových SRS na WGS84 za behu aplikácie v aplikácii cez GDAL / OGR / Proj. Aby som to urobil, staviam zložený CS, kde používam WGS84 (epsg: 4326) ako môj vodorovný údaj spolu so zvislým údajom, o ktorom môžeme pre môj prípad použitia predpokladať, že je EGM96 (epsg: 5773). Chcem premietnuť do 3D súradnicového systému kompatibilného s WGS84 (epsg: 4979).

Takto konfigurujem svoju transformáciu:

Snažím sa použiť túto transformáciu na premietnutie údajov o nadmorskej výške z referenčného rámca zdroja do cieľa:

Po vytvorení transformácie sa mi zobrazuje výnimka:

v coordinateoperation.cpp. Po prehľadaní kódových ciest som bol schopný zostaviť dokopy, že môj methodEPSGCode je 9660, a vzal by ma kódovú cestu, ktorá je odstránená pomocou príznakov pred procesorom:

Existuje konkrétny dôvod, prečo je tam čiastočná implementácia? Podporuje Projekty tento typ transformácie? Existuje ľahší spôsob vykonania tejto transformácie?

Text bol úspešne aktualizovaný, ale vyskytli sa tieto chyby:

Momentálne nedokážeme previesť úlohu na problém. Prosím skúste znova.

Problém bol úspešne vytvorený, ale momentálne nemôžeme aktualizovať komentár.


Objekty súradnicového systému¶

SpatialReference ¶

Priestorové referenčné objekty sa inicializujú na danom srs_input, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich:

  • OGC dobre známy text (WKT) (reťazec)
  • Kód EPSG (celé číslo alebo reťazec)
  • Struna PROJ.4
  • Stenografická skratka pre známe štandardy ('WGS84', 'WGS72', 'NAD27', 'NAD83')

Vráti hodnotu daného uzla atribútu reťazca, Žiadny, ak uzol neexistuje. Môže tiež brať n-ticu ako parameter (cieľ, dieťa), kde dieťa je index atribútu v WKT. Napríklad:

Hodnota atribútu pre daný cieľový uzol (napr. „PROJCS“). Kľúčové slovo index určuje index podradeného uzla, ktorý sa má vrátiť.

Vráti názov oprávnenia pre daný cieľový uzol reťazca.

Vráti autorizačný kód pre daný cieľový uzol reťazca.

Vráti klon tohto priestorového referenčného objektu.

Táto metóda kontroluje WKT tejto SpatialReference a pridá uzly oprávnenia EPSG, kde je použiteľný identifikátor EPSG.

Táto SpatialReference sa mení z formátu ESRI & # 8217s na EPSG

Morphs this SpatialReference to ESRI & # 8217s format.

Skontroluje, či je daný priestorový odkaz platný, ak nie, vyvolá sa výnimka.

Importujte priestorovú referenciu z kódu EPSG.

Importujte priestorovú referenciu z reťazca PROJ.4.

import_user_input (user_input) [zdroj] ¶ import_wkt (wkt) [zdroj] ¶

Importujte priestorovú referenciu z WKT.

Importujte priestorové odkazy z XML.

Vráti názov tohto priestorového odkazu.

Vráti SRID orgánu najvyššej úrovne alebo None, ak nie je definované.

Vráti názov lineárnych jednotiek.

Vráti hodnotu lineárnych jednotiek.

Vráti názov uhlových jednotiek. & # 8221

Vráti hodnotu uhlových jednotiek.

Vráti dvojitú n-ticu hodnoty jednotiek a názvu jednotiek a automaticky určí, či sa majú vrátiť lineárne alebo uhlové jednotky.

Vráti n-ticu elipsoidových parametrov pre túto priestorovú referenciu: (os semimajora, os semiminora a inverzné sploštenie)

Vráti polovičnú os elipsoidu pre tento priestorový odkaz.

Vráti polovičnú os elipsoidu pre tento priestorový odkaz.

Vráti inverzné sploštenie elipsoidu pre túto priestorovú referenciu.

Vráti hodnotu True, ak je tento priestorový odkaz geografický (koreňový uzol je GEOGCS).

Ak je tento priestorový odkaz lokálny (koreňový uzol je LOCAL_CS), vráti hodnotu True.

Vráti hodnotu True, ak je týmto priestorovým odkazom premietnutý súradnicový systém (koreňový uzol je PROJCS).

Vráti WKT reprezentáciu tohto priestorového odkazu.

Vráti reprezentáciu WKT & # 8216pretty & # 8217.

Vráti reprezentáciu PROJ.4 pre túto priestorovú referenciu.

Vráti reprezentáciu XML tohto priestorového odkazu.

CoordTransform ¶

Predstavuje transformáciu súradnicového systému. Inicializuje sa dvoma SpatialReference, ktoré predstavujú zdrojový a cieľový súradnicový systém. Tieto objekty by sa mali použiť pri opakovanom vykonávaní rovnakej transformácie súradníc na rôznych geometriách:


Sponzori

Toto úsilie si získalo štedré sponzorstvo od 20 organizácií a prekročilo cieľ 125 000 dolárov, ktoré od 15. MÁJA 2018 vyzbierali 144 000 dolárov.

Organizácia Množstvo
Anonymný $5,000
AGI $2,000
AppGeo $5,000
Použité snímky $5,000
Azavea $5,000
Bez hraníc $5,000
Carto $5,000
Dynamic Graphics, Inc. $5,000
ESRI $30,000
GeoCue $5,000
Intevácia $1,000
LizardTech $5,000
LINZ $7,000
Mapbox $5,000
Mobilná geografia $500
Oslandia $2,000
Bezpečný softvér $31,000
Septima $1,500
Sparkgeo $5,000
Priestorové siete $1,000
RIEGL $7,000
Sálavé riešenia $5,000
Terranodo $500
Skupina Timoney $500
Celkom $144,000


Transformácia súradníc v Gdal / Ogr (EPSG: 4326 až EPSG: 3068) - Geografické informačné systémy

Používam rozhranie GDAL API pre Python pre skript, ktorý na zadanie zdrojových a cieľových súradnicových systémov berie iba vstupné kódy EPSG.

Aj keď sa zdá, že príkaz cs2cs zvláda celkom dobre transformáciu medzi súradnicami NAD27 (EPSG: 4267) a NAD83 (EPSG: 4326) v Severnej Amerike, rád by som mal podobné možnosti pre AGD66 (EPSG: 4202) ako GDA94 (EPSG: 4283) a AGD84 (EPSG: 4203) až GDA94 (EPSG: 4283) v Austrálii.

Pri použití voľby -v s cs2cs na zobrazenie použitého reťazca proj dostanem nasledovné:

Parametre nadgrids hovoria cs2cs, aby použil najlepšie vyhovujúci súbor posunu nulovej mriežky z conus, alaska, ntv2_0.gsb a ntv1_can.dat.

Pre AGD66 (EPSG: 4202) cs2cs sa vracia:

Neexistuje žiadny parameter nadgrids, ale namiesto toho towgs84. Súbor posunu mriežky z ICSM „A66 National (13.09.01) .gsb“ obsahuje posun medzi AGD66 a GDA94.

Ako môžem dosiahnuť, aby GDAL / cs2cs / proj identifikoval tento súbor pri použití kódov EPSG?

Pokúsil som sa preinštalovať GDAL / cs2cs / proj pomocou inštalačného programu osgeo4w s A66 National (13.09.01) .gsb v adresári obsahujúcom ďalšie súbory posunu dátumu pred opätovnou inštaláciou, ale bez úspechu.


Geometrie OGR¶

OGRGeometria ¶

Objekty OGRGeometry zdieľajú podobnú funkcionalitu s objektmi GEOSGeometry a sú tenkými obalom okolo vnútornej geometrickej reprezentácie OGR & # 8217s. Umožňujú tak efektívnejší prístup k údajom pri používaní DataSource. Na rozdiel od svojho partnera GEOS podporuje OGRGeometry priestorové referenčné systémy a transformáciu súradníc:

Tento objekt je obalom pre triedu OGR Geometry. Tieto objekty sú inštancované priamo z daného parametra geom_input, ktorým môže byť reťazec obsahujúci WKT, HEX, GeoJSON, vyrovnávacia pamäť obsahujúca údaje WKB alebo objekt OGRGeomType. Tieto objekty sa tiež vracajú z atribútu Feature.geom pri čítaní vektorových údajov z vrstvy (ktorá je zase súčasťou zdroja údajov).

triedna metóda from_bbox ( bbox ) ¶

Vytvorí mnohouholník z daného ohraničovacieho poľa (štvornásobná n-tica).

Vráti počet bodov v LineString, počet zazvonení v polygóne alebo počet geometrií v GeometryCollection. Neplatí pre iné typy geometrie.

Iteruje nad bodmi v reťazci LineString, krúžkami v mnohouholníku alebo geometriami v GeometryCollection. Neplatí pre iné typy geometrie.

Vráti bod v zadanom indexe pre LineString, vnútorný krúžok v zadanom indexe pre Polygon alebo geometriu v zadanom indexe v GeometryCollection. Neplatí pre iné typy geometrie.

Vráti počet koordinovaných rozmerov geometrie, t. J. 0 pre body, 1 pre čiary atď.:

Vráti alebo nastaví rozmer súradníc tejto geometrie. Napríklad hodnota by bola 2 pre dvojrozmerné geometrie.

Vráti počet prvkov v tejto geometrii:

Vráti počet bodov použitých na popis tejto geometrie:

Vráti typ tejto geometrie ako objekt OGRGeomType.

Vráti názov typu tejto geometrie:

Vráti oblasť tejto geometrie alebo 0 pre geometrie, ktoré neobsahujú oblasť:

Vráti obálku tejto geometrie ako objekt obálky.

Vráti obálku tejto geometrie ako štvornásobnú n-ticu, nie ako objekt obálky:

Táto vlastnosť riadi priestorovú referenciu pre túto geometriu alebo Žiadna, ak jej nebol priradený žiadny systém priestorových referencií. Ak je pridelené, prístup k tejto vlastnosti vráti objekt SpatialReference. Môže byť nastavený s iným objektom SpatialReference alebo s akýmkoľvek vstupom, ktorý SpatialReference akceptuje. Príklad:

Vráti alebo nastaví identifikátor priestorového odkazu zodpovedajúci SpatialReference tejto geometrie. Vráti None, ak s touto geometriou nie sú spojené žiadne priestorové referenčné informácie alebo ak nie je možné určiť SRID.

Vráti objekt GEOSGeometry zodpovedajúci tejto geometrii.

Vráti reťazcovú reprezentáciu tejto geometrie vo formáte GML:

Vráti reťazcovú reprezentáciu tejto geometrie vo formáte HEX WKB:

Vráti reťazcovú reprezentáciu tejto geometrie vo formáte JSON:

Vráti reťazcovú reprezentáciu tejto geometrie vo formáte KML.

Vráti veľkosť vyrovnávacej pamäte WKB potrebnú na uchovanie reprezentácie WKB tejto geometrie:

Vráti vyrovnávaciu pamäť obsahujúcu WKB reprezentáciu tejto geometrie.

Vráti reťazcovú reprezentáciu tejto geometrie vo formáte WKT.

Vráti EWKT reprezentáciu tejto geometrie.

Vráti nový klon OGRGeometry tohto objektu geometrie.

Ak v tejto geometrii existujú krúžky, ktoré neboli uzavreté, táto rutina to urobí pridaním začiatočného bodu na koniec:

Transformuje túto geometriu na iný priestorový referenčný systém. Môže brať objekt CoordTransform, objekt SpatialReference alebo akýkoľvek iný vstup akceptovaný SpatialReference (vrátane priestorových odkazov na reťazce WKT a PROJ.4 alebo na celé číslo SRID). V predvolenom nastavení sa nič nevracia a geometria sa transformuje na mieste. Ak je však kľúčové slovo klon nastavené na hodnotu True, namiesto toho sa vráti transformovaný klon tejto geometrie.

Vráti hodnotu True, ak táto geometria pretína druhú, inak vráti hodnotu False.

Ak je táto geometria ekvivalentná druhej, vráti hodnotu True, inak vráti hodnotu False.

Vráti hodnotu True, ak je táto geometria priestorovo disjunktná s druhou (tj. Nepretína sa) s druhou, inak vráti hodnotu False.

Ak sa táto geometria dotýka druhej, vráti hodnotu True, inak vráti hodnotu False.

Ak táto geometria pretína druhú, vráti hodnotu True, inak vráti hodnotu False.

Vráti hodnotu True, ak je táto geometria obsiahnutá v druhej, inak vráti hodnotu False.

Ak táto geometria obsahuje druhú, vráti hodnotu True, inak vráti hodnotu False.

Ak táto geometria prekrýva druhú, vráti hodnotu True, inak vráti hodnotu False.

Hranica tejto geometrie ako nový objekt OGRGeometry.

Najmenší konvexný polygón, ktorý obsahuje túto geometriu, ako nový objekt OGRGeometry.

Vráti oblasť pozostávajúcu z rozdielu tejto a druhej geometrie ako nový objekt OGRGeometry.

Vráti oblasť pozostávajúcu z priesečníka tejto geometrie a druhej ako nový objekt OGRGeometry.

Vráti oblasť pozostávajúcu zo symetrického rozdielu tejto a druhej geometrie ako nový objekt OGRGeometry.

Vráti oblasť pozostávajúcu zo spojenia tejto geometrie a druhej ako nový objekt OGRGeometry.

Vráti súradnice bodovej geometrie ako n-tice, súradnice geometrie čiary ako n-tice n-tíc atď.:

Vráti súradnicu X tohto bodu:

Vráti súradnicu Y tohto bodu:

Vráti súradnicu Z tohto bodu alebo žiadnu, ak bod nemá súradnicu Z:

Vráti zoznam súradníc X v tomto riadku:

Vráti zoznam súradníc Y v tomto riadku:

Vráti zoznam Z súradníc v tomto riadku alebo Žiadny, ak riadok nemá Z súradnice:

Vráti plášť alebo vonkajší krúžok tohto mnohouholníka ako geometriu LinearRing.

Vráti bod predstavujúci ťažisko tohto mnohouholníka.

trieda GeometryCollection ¶ pridať ( geom ) ¶

Pridá geometriu do tejto zbierky geometrií. Neplatí pre iné typy geometrie.

OGRGeomType ¶

Táto trieda umožňuje znázornenie typu geometrie OGR ľubovoľným z niekoľkých spôsobov:

Vráti krátky reťazcový tvar typu OGR Geometry:

Vráti číslo zodpovedajúce typu geometrie OGR:

Vráti typ poľa Django (podtrieda GeometryField), ktorý sa použije na uloženie tohto typu OGR, alebo Žiadne, ak neexistuje vhodný typ Django:

Obálka ¶

Predstavuje štruktúru obálky OGR, ktorá obsahuje minimálne a maximálne súradnice X, Y pre ohraničujúci obdĺžnik. Pomenovanie premenných je kompatibilné so štruktúrou obálky C OGR.

Hodnota minimálnej súradnice X.

Hodnota maximálnej súradnice X.

Hodnota minimálnej súradnice Y.

Hodnota maximálnej súradnice Y.

Pravá horná súradnica ako n-tica.

Súradnica vľavo dole ako n-tica.

N-tica predstavujúca obálku.

Reťazec predstavujúci túto obálku ako mnohouholník vo formáte WKT.

expand_to_include ( ja, * argumenty ) ¶


Podpora v rastrových a vektorových formátoch¶

V čase písania tohto článku nemajú žiadne formáty spracovávané GDAL / OGR štandardizovaný spôsob kódovania epochy súradníc. Následne sme sa rozhodli, ako ho zakódovať, aby sme boli čo najviac spätne kompatibilný s existujúcimi čítačkami. Tieto kódovania sa môžu zmeniť, ak sa zodpovedajúce oficiálne špecifikácie vyvinú tak, aby zohľadňovali tento koncept. Epocha súradníc sa zapisuje, iba ak je pripojená k SRS vytvorenej vrstvy / datasetu.

FlatGeoBuf¶

Epocha súradníc je kódovaná ako reťazec WKT: 2019 pomocou poduzla EPOCH konštruktu COORDINATEMETADATA, nastaveného v poli hlavičky Crs.wkt súboru FlatGeoBuf.

GDAL & lt 3,4 takému konštruktu nebude rozumieť, ale ak má CRS priradený kód EPSG, nebude to spôsobovať problémy v týchto starších verziách GDAL.

Vektor / raster GeoPackage¶

Každá vektorová / rastrová tabuľka, ktorá má priradenú epochu súradníc, ju kóduje v stĺpci epochy tabuľky gpkg_spatial_ref_sys pomocou rozšírenej verzie rozšírenia CRS WKT (https://github.com/opengeospatial/geopackage/pull/600).

GeoTIFF¶

Epocha súradníc je zakódovaná ako nový GeoTIFF GeoKey, CoordinateEpochGeoKey kódu 5120 a typu DOUBLE.

JPEG2 000¶

Boxy GeoJP2 používajú vyššie uvedené kódovanie GeoTIFF.

Trvalé pomocné metadáta (.aux.xml) ¶

Epocha súradníc je zakódovaná ako atribút coordinateEpoch prvku SRS.

GDAL VRT¶

Epocha súradníc je zakódovaná ako atribút coordinateEpoch prvku SRS.


Pri exportovaní do GeoJSONU zadajte CRS

Ak sú informácie k dispozícii, mal by súbor v.out.ogr pri exporte do služby GeoJSON pravdepodobne zadať atribút „crs“. Zdá sa, že ogr2ogr túto funkciu podporuje.

Súbor GeoJSON bez CRS:

Mimochodom, keď nie je definované crs, zdá sa, že ogrinfo je predvolene nastavený na EPSG: 4326, čo je podľa mňa najrozumnejšia voľba, aj keď si myslím, že by som uprednostnil niečo explicitnejšie (napr. Varovanie):

История изменений (4)

Komentár: 1 Zmenené pred 5 týždňami používateľom pmav99

Hmm. zdá sa, že implicitné voľby ogr2ogr môžu viesť k chybám:

Ak vymažeme pole CRS z 3857.json:

Potom ogrinfo predpokladá, že EPSG je 4326:

preprojektovanie neurobí žiadne zmeny v súradniciach (čo sa hádam očakáva):

ale táto konkrétna kombinácia (coords, crs) je samozrejme odpad:

Komentár: 2 Zmenené pred 5 týždňami rouault

Citácia špecifikácie geojsonu (http://geojson.org/geojson-spec.html#coordinate-reference-system-objects): „Predvolený CRS je referenčný systém geografických súradníc, ktorý používa základňu WGS84 a zemepisnú dĺžku a šírku jednotky desatinných stupňov. “ . Správanie OGR teda nasleduje po špecifikácii.

A nová špecifikácia geojsonu (https://www.ietf.org/id/draft-ietf-geojson-00.txt) odsudzuje použitie iných CRS: „Ostatné súradnicové referenčné systémy, vrátane tých, ktoré sú opísané v CRS objektoch druhy definované v [GJ2008] sa NEDOPORUČUJÚ “

Komentár: 3 Zmenené pred 5 týždňami Nikos Alexandris

Ak tomu dobre rozumiem, môže byť tento lístok uzavretý?

Komentár: 4 Zmenil pred 5 týždňami neteler

Zdá sa, že technické parametre sú rešpektované, takže tu nemôžeme veľa urobiť. Zatvára sa.