geologyidea.com
Viac

Prerušované čiary v OL3?

Prerušované čiary v OL3?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Viem, že čiara nefunguje, OL3 (Openlayers 3) už bola položená skôr, ale navrhované riešenie nefunguje.

Môj kód je:

var CalcStyle = new ol.style.Style ({fill: new ol.style.Fill ({color: [255, 255, 255, 0,6], opacita: 0,3}), ťah: new ol.style.Stroke ({color: : [0, 153, 255, 1], lineaš: [40,40], šírka: 3})});

Vyskúšal som oboje[4,4]a[40,40]navrhol v spojenej otázke. Ale nefunguje to.


Prerušované čiary je možné vykonať pomocou:

new ol.style.Style ({stroke: new ol.style.Stroke ({width: 3, color: 'rgba (255, 255, 255, 1)', lineDash: [.1, 5] // alebo iné kombinácie }), zIndex: 2})

Vytvoril som vám príklad online!

http://plnkr.co/edit/AW1YNC?p=preview

Tento online „tester“ môžete použiť na získanie rôznych kombinácií:

http://phrogz.net/tmp/canvas_dashed_line.html


Openlayers ol.interaction. Nakreslite štýl ťahu

Mám tento jsfiddle, má schopnosť nakresliť mnohouholník na mapu, ktorá funguje perfektne. Čo však nedokážem zistiť, je spôsob úpravy interakcie .Draw.

Momentálne mám prerušovanú čiaru pre úseky mnohouholníka, ktoré už používatelia nakreslili, a ďalšiu prerušovanú čiaru spájajúcu prvý nakreslený bod s posledným nakresleným bodom.

Keď píšem štýly, zdá sa, že to ovplyvňuje oba riadky.

Potrebujem mať prerušovanú čiernu čiaru spájajúcu body, ktoré už užívateľ nakreslil, a žiadnu čiaru (úplne priehľadnú) pre čiaru spájajúcu posledný nakreslený bod späť s prvým nakresleným bodom.

Toto je môj aktuálny objekt štýlu:

Skúšal som pridať pole farieb a štýlov, ale zdá sa mi, že to nefunguje.

Stretol sa niekto s tým a našiel opravu?


Prerušované čiary v OL3? - Geografické informačné systémy

Sieť Stack Exchange pozostáva zo 177 komunít Q & ampA vrátane Stack Overflow, najväčšej a najdôveryhodnejšej online komunity pre vývojárov, ktorí sa môžu učiť, zdieľať svoje vedomosti a budovať svoju kariéru.

Súčasná komunita

Vaše komunity

Viac komunít na výmenu zásobníkov

Pripojte sa a zdieľajte vedomosti na jednom mieste, ktoré je štruktúrované a ľahko vyhľadateľné.

Vývojár, architekt IT, projektový manažér, analytik, biológ a ekonóm.

Najlepšie príspevky v sieti

Udržiavanie nízkeho profilu.

Tento používateľ zatiaľ nezverejnil.

Odznaky (2)

Striebro

Bronz

Zriedkavejšie

design / logo stránky a # 169 2021 príspevky používateľa Stack Exchange Inc licencované podľa cc by-sa. rev 2021.6.29.39606

Kliknutím na „Prijať všetky súbory cookie“ vyjadrujete súhlas s tým, že služba Stack Exchange môže ukladať súbory cookie do vášho zariadenia a zverejňovať informácie v súlade s našimi pravidlami používania súborov cookie.


Materiály a metódy

Odber vzoriek

Kalifornský záliv

Vzorky sa získali zo štyroch miest vrátane Bahia de La Paz (GCBL), Loreto (GCLG), Bahia de Los Angeles (GCLA) a Isla Tiburón (GCIT) (obr. 1, tabuľka 1). Zbierky z Loreta boli získané v troch rôznych časových bodoch, od januára do júna 2006. Dva pokusy o odber vzoriek, vo februári a októbri 2006, tvoria kolekciu Bahia de Los Angeles, zatiaľ čo vzorky Bahia de La Paz a Isla Tiburón boli každá. v jedinom úsilí, v máji 2006 a auguste 2008.

Tichomorské pobrežie

Vzorky z lagúny Ojo de Liebre sa zbierali v troch časových bodoch (obr. 1, tabuľka 1). Prvá skupina vzoriek bola odobratá v novembri 2004 zo štyroch miest: El Conchalito (OLC1), Canal de las Barcazas (OLCB), Banco la Concha (OLBC1) a El Datil (OLD). V máji 2005 bola druhá sada vzoriek získaná od rybárov a predstavovala El Alambre (OLA) a druhá zbierka od El Conchalito (OLC2). Konečná vzorka bola tiež získaná od rybárov v decembri 2005 a pozostávala z lastúrnikov z El Mariscal (OLM), La Ventana (OLV) a druhej vzorky z Banco la Concha (OLBC2). Mušle získané od rybárov mali podľa predpisov o zbere minimálne 15 cm výšky škrupiny. Vo všetkých ostatných zbierkach boli jedinci s výškou škrupiny 2–5 cm klasifikovaní ako mladiství, zatiaľ čo jedinci s výškou nad 5 cm boli klasifikovaní ako dospelí.

Akvakultúra

Dve spoločnosti poskytli vzorky zo svojich akvakultúrnych podnikov, ktoré sa nachádzajú v lagúne Guerrero Negro. Patrí medzi ne jedna vzorka z Pacific Big Clam (AqPBC) a dve z akvakultúrneho družstva Sociedad Cooperativa Complejo Lagunar de Guerrero Negro (AqSC). Štvrtá vzorka bola získaná od spoločnosti Sol Azul v Bahia Tortugas (AqBT), tiež v Tichomorí, ale na juhozápad od lagún Guerrero Negro a Ojo de Liebre (obr. 1). Všetky vzorky akvakultúry sa zhromaždili v decembri 2007, s výnimkou vzorky z Bahia Tortugas, ktorá sa zhromaždila v septembri 2008 (tabuľka 1). Vzorky z AqSC predstavujú dva rôzne podklady a časové body vývoja, juvenilné (3 mesiace, AqSCJ) a preadult (6 mesiacov, AqSCP). Lastúry, ktoré sa zbierali ako pľuvance z divokých agregácií v lagúne Ojo de Liebre, sa tiež získali od spoločnosti Sol Azul. Táto vzorka (AqWS) predstavovala jednotlivcov, ktorí by sa mali pestovať a používať na plodenie budúcich generácií pre akvakultúru. Všetky vzorky, s výnimkou vzoriek od rybárov a spoločností pôsobiacich v oblasti akvakultúry, sa získali potápaním.

Zber a analýza mikrosatelitných údajov

Genomická DNA bola extrahovaná zo všetkých vzoriek pomocou extrakčnej súpravy Promega Wizard SV96. Ďalej bola genómová DNA poskytnutá od jedinca klasifikovaného ako N. subnodosus a zhromaždené v Paname na predchádzajúcu štúdiu (Puslednik a Serb 2008). Na genotypizáciu každého jedinca bola použitá polymerázová reťazová reakcia (PCR) súboru 14 mikrosatelitných DNA markerov (Ibarra a kol. 2006 Petersen a kol. 2009). Jeden marker (Nsub2A1A06) bol amplifikovaný a skóroval individuálne, zatiaľ čo ďalších 13 lokusov bolo amplifikovaných v 4 multiplexných reakciách (Multiplex A: NsubA005, NsubA208, NsubC205, NsubA245 B: NsubA249, NsubA1F03, NsubA004 C: NsubA1s, NsubA1s , NsubA1G09, NsubA1H12). Podmienky primerov špecifického pre marker sa nachádzajú v predchádzajúcej literatúre a dajú sa získať aj od autorov. Všeobecný protokol PCR bol nasledovný: 5–10 ng templátovej DNA, 1X Promega pufor, 1,6 mM každý dNTP, 0,375 jednotiek Promega Go Taq Flexi polymerázy, MgCI2 špecifické pre každý lokus, priméry v rozmedzí od 0,03 do 0,08 μM, v závislosti od ich relatívnej fluorescencie v multiplexe, plus voda, ktorej výsledkom je konečný objem 10 μl. Profily tepelného cyklovača pozostávali z 94 ° C po dobu 3 minút, po ktorých nasledovalo 30 cyklov 94 ° C po dobu 30 s, teplota žíhania závislá na značke (Ta) po dobu 30 s a 72 ° C po dobu 30 s, a konečná doba predĺženia 10 min. Produkt PCR sa zriedil so 70 ul nanočistej vody. K 1 μl každej zriedenej vzorky sa pridal štandardný roztok veľkosti LIZ600 (ABI) (0,20 μl) a 8,8 μl Hi-Di formamidu (Gel Company) a denaturoval sa 3 minúty pri 95 ° C. Elektroforéza sa uskutočňovala na ABI 3130xl so všetkými lokusmi označenými 5'6-FAM, VIC, NED alebo PET farbivami na vizualizáciu.

Hodnoty informačného obsahu polymorfizmu (PIC) boli vypočítané v programe Cervus 3.0 (Marshall a kol. 1998 Kalinowski a kol. 2007). GDA (Lewis a Zaykin 2001) sa použil na výpočet pozorovaných a očakávaných heterozygotností, ako aj na vykonanie presných testov (Guo a Thompson 1992) na Hardy-Weinbergovu rovnováhu (HWE) a väzbovú nerovnováhu (LD) s 10 000 permutáciami na stanovenie významnosti. Alelické bohatstvo bolo vypočítané pre každú populáciu pomocou FSTAT (Goudet 2001), ktorý meria priemerný počet alel na jeden lokus pre každú zbierku, čo zodpovedá nerovnakej veľkosti vzorky zriedením. Na rozšírenie analýzy súkromných alel sa použil program ADZE (Szpiech et al. 2008) na preskúmanie súkromných alel pre kombinácie populácií pomocou prístupu zriedenia. Táto metóda sa líši od metódy Kalinowski (2004) tým, že zohľadňuje alely nájdené vo všetkých zbierkach v skupine, a preto pomáha pri identifikácii zdieľaných variácií, ktoré sú jedinečné vo vzťahu k všetkým ostatným vzorkám.

Presné testy génovej diferenciácie medzi časovými vzorkami v Lorete a Los Angeles sa uskutočnili v GenePop (Raymond a Rousset 1995). Pri všetkých zbierkach z Loreta a Los Angeles zhromaždených podľa príslušných miest vzorkovania boli párové hodnoty theta (θ) an F ST odhadca, ktorý koriguje veľkosť vzorky (Weir a Cockerham 1984), boli vypočítané vo FSTAT rovnako ako koeficient inbreedingu, F JE. Význam F JE bola určená 2 400 randomizáciami údajov. GST (Hedrick 2005), štandardizovaná miera F ST, bol vypočítaný tak, aby udával podiel maximálnej pozorovanej úrovne diferenciácie stanovenej podľa homozygotnosti zbierok. Na transformáciu údajov bol použitý program RecodeData 0.1 (Meirmans 2006), ktorý umožňoval GST kalkulácia. Podiel genetickej variability vysvetlený rozdielmi medzi zbierkami a v rámci nich bol vyhodnotený pomocou hierarchickej AMOVA v Arlequin 3.1 (Excoffier et al. 2005).

Priemerná párová príbuznosť populácie bola vypočítaná pomocou odhadu Queller a Goodnight (1989) implementovaného v GenAlEx 6 (Peakall a Smouse 2006). Vzťah sa vypočítal pomocou základných frekvencií alel hlavného genetického klastra, ku ktorým bola priradená každá zbierka. Frekvencie alel divokých vzoriek Ojo de Liebre boli použité pri výpočtoch príbuznosti vo vzorkách vytvorených pre akvakultúru. Odhad počtu chovateľov (N b) a 95% intervaly spoľahlivosti (CI) v každej zbierke boli získané pomocou heterozygotnej metódy Zhdanovej a Pudovkinovej (2008) implementovanej v Nb_HetEx s 10 000 bootstrapovými iteráciami.

Zhlukovanie vo vzorkách a medzi nimi sa testovalo pomocou Bayesovho modelu implementovaného v ŠTRUKTÚRE 2.2 (Pritchard et al. 2000). Model prímesi s korelovanými frekvenciami alel sa použil pre pokusy so 100 000 vpáleniami a 100 000 opakovaniami MCMC s tromi rôznymi súbormi vzoriek: (1) všetky divoké vzorky, (2) vzorky z Kalifornského zálivu a (3) divoký Ojo de Liebre vzorky. Počet klastrov (K) bol určený priemerovaním log Pr (X|K) viac ako päť opakovaní pre rôzne hodnoty K a výber hodnoty K ak vezmeme do úvahy tie, ktoré majú maximálnu priemernú pravdepodobnosť a malú odchýlku v priebehu behu, čo malo tiež biologický zmysel. Grafický výstup bol vizualizovaný pomocou Distruct (Rosenberg 2004).

Sekvenovanie a analýzy mitochondriálnej DNA

Náhodne vybraní jedinci boli sekvenovaní na mitochondriálnych podjednotkách 12S a 16S rRNA s použitím primerov a protokolu v Petersen et al. (2008) na prieskum rozmanitosti mtDNA v rámci každého miesta vzorkovania. Celkom 95 jedincov (desať z každého miesta v Perzskom zálive, traja z každej tichomorskej agregácie a najmenej päť z každej vzorky kultúry) bolo sekvenovaných spolu s dvoma N. nodosus zhromaždené z Atlantiku pri pobreží Venezuely. Ďalej, sekvencie 12S a 16S uvedené v Puslednik a Serb (2008) z N. subnodosus exemplár odobratý v Paname bol pridaný z GenBank (prístupové č. EU379427 a EU379481). Všetky sekvencie boli vizualizované a zoradené v Sequencher ver4.8 (Gene Codes Corp, Ann Arbor, MI). Párové vzdialenosti medzi mitotypmi boli vypočítané pomocou 2-parametrického modelu Kimura v MEGA ver 4 (Tamura et al. 2007).

Homogenita medzi mitochondriálnymi oblasťami všetkých N. subnodosus mitotypy sa hodnotili pomocou testu homogenity rozdelenia (PHT) s 1 000 replikáciami v teste PAUP4.0b10 (Swofford 2003). Sekvencie 12S a 16S od každého jednotlivca boli spojené v Sequencher. Fylogenéza bola odhadnutá pomocou Bayesovho rámca v MrBayes v3.1 (Ronquist a Huelsenbeck 2003) za predpokladu najpravdepodobnejšieho modelu evolúcie nukleotidov, ktorý bol určený pomocou informačného kritéria Akaike (AIC) v MrModeltest (Nylander 2004) a N. nodosus ako outgroup. Boli vykonané dva simultánne behy 3 000 000 generácií s náhodným štartovacím stromom a vzorkovaním každých 100 generácií. Prvých 3 000 stromov bolo zahodených ako vzorky na vypálenie a 50% -ný konsenzus pravidla bol vizualizovaný pomocou programu FigTree v1.2.2 (Rambaut 2009). Mitotypy boli tiež vizualizované pomocou mediánu spájajúcej haplotypovej siete skonštruovanej pomocou Network 4.5.1.6 (http://www.fluxus-engineering.com Bandelt et al. 1999).

Priradenie všetkých divoko zhromaždených jedincov k jednému z dvoch výsledných kladov mtDNA sa uskutočnilo pomocou produktu 12S rRNA PCR a reštrikčného enzýmu BauI (Fermentas), ktorý rozpoznáva reštrikčné miesto jedinečné pre jednotlivcov s mitotypom Clade II. Produkt PCR (5 μl) amplifikovaný ako v Petersen et al. (2008) bol štiepený 3 jednotkami enzýmu, 2 ul tango pufra a vodou na celkový objem 10 ul a štiepený cez noc pri 37 ° C. 3 ul štiepenia sa podrobilo elektroforéze na 2% agarózovom géli počas 30 minút pri 125 voltoch. Predtým sekvenované vzorky každého mitotypu boli zahrnuté do každého štiepenia ako kontroly skórovania / štiepenia.


SKUPINY HYDROGRAFIE, METEOROLÓGIE, NAVIGÁCIE A ASTRONÓMIE.

H1 Hydrografia, oceánografia a súvisiace témy.
H2 Navigácia a navigačné pomôcky.
H3 Prekážky v navigácii.
H4 Meteorológia.
H5 Astronómia a astronomické správy.
H6 Fyzika.
H7 Čas.

52
H1 Hydrografia, oceánografia a súvisiace témy.
(Veľké divízie, voda, pozri QH pre geografické divízie, voda, pozri QX) Kotvy a prístavy H1-1(obsahuje správy o bagrovaní). Kotvisko, zakázané. Kotviace zariadenie. (Pozri L24). Kanály H1-2 (obsahuje správy o bagrovaní). H1-3 Mapy a hydrografické publikácie. Žiadosť o. Vzdialenosti H1-4. Zemetrasenia H1-5(seizmické poruchy). H1-6 Rybie siete, siete, kolíky atď. Ostrovy H1-7(nové, existencia, neexistencia, zmena formy, umiestnenie na mapách atď.). H1-8 Magnetizmus a magnetické poruchy. Oceánske prúdy H1-9. Perzský záliv, japonský, rovníkový atď. Fľaškové papiere. H1-10 Útesy, skaly, plytčiny a brehy. H1-11 Roztržky a príliv a odliv. H1-12 Rieky a kanály. Trasy H1-13, oceán. H1-14 Hladina mora, príliv a odliv. H1-15 Morská voda. Zložky a špecifická hmotnosť. Odfarbené. Skvelé vlny. Olejové škvrny. Olej používaný na upokojenie mora. Teplota. Prílivové vlny. Chrliče vody. H1-16 Zvuk, zvukové vlny a ozveny. Aberácie a tiché oblasti. Prostriedky zisťovania. H1-17 Sondovania, hlbokomorské atď. Prieskumy H1-18. Letecké prieskumy. Hydrografické. Obhliadka. Topografické. Skúšobné kurzy H1-19, miesto (zastarané, pozri SV.). Sopky H1-20. H1-21 Grafové portfóliá. H1-22 Znečistenie splavných vôd. H1-23 Letecké trasy. H1-24 Veľryby, tulene atď., Pozorovanie. H1-25 Geografické polohy. Zmapované pozície. Zemepisná šírka a dĺžka boli stanovené. Pozorovacie miesta. Záznamy a metódy zakladania. H1-28 Geografické názvy, rozhodnutia geografických rád. (Geografické polohy nájdete tiež v QG.)
53
H2 NAVIGÁCIA A NAVIGAČNÉ POMOCI.
H2-1 Anchorage. Kotvy na kotvenie. H2-2 Majáky a rozsahy (iné ako rozhlasové a anténne). H2-3 Bóje a delfíny, kanál, kotvenie, dosah a stojan. H2-4 Bóje, geodetické. H2-5 Upevňovacia poloha (vrátane výpočtov a vzorcov). H2-6 Hydraulika (použitá na pôsobenie prechádzajúcich plavidiel). Systémy H2-7 Leader. H2-8 Majáky a ľahké plavidlá (umiestnenie a charakter). Signály a stanice diaľkomeru H2-9. H2-10 Záchranné práce. H2-11 Námorníctvo. H2-12 Konštrukcie, stromy, zemské útvary (pomôcky). H2-13 Podmorské signalizačné stanice. H2-14 Dosah terča a torpéda. Systém H2-15 Zone (zastarané, pozri H7-Time). Stanice hmlového signálu H2-16. Majáky. H2-17 Medzinárodná ľadová hliadka. H2-18 Časové gule a tvary. H2-19 Záchranné stanice(umiestnenie a charakter). H2-20 Rádiové majáky, lode a lietadlá. H2-21 Rozsahy magnetického prieskumu. Korešpondencia o výstavbe a opravách konštrukcií pozri N20. Pre prácu na ľahkých plavidlách pozri QS9.
H3 PREKÁŽKY NAVIGÁCIE.
H3-1 Zmierňovanie bójí. H3-2 Vyvrátení(plavidlá sa vymykajú spod kontroly). H3-3 Kláty, trámy, stromy, malé člny, rafty, zlomené časti plavidiel atď. H3-4 Hmla a dym. H3-5 Ľad, ľadovce a ľadové útvary. H3-6 Bane, povrchové alebo podpovrchové, výbušné alebo nevýbušné. (Pozri tiež Bane S76.) H3-7 More a škrkavka. Vraky H3-8 (plavidlá rýchlo zdola alebo uviaznuté). H3-9 Odstup štruktúr nad splavnými vodami. H3-10 Prekážky v leteckej navigácii (vysoké budovy, veže, komíny, stožiare, drôty vysokého napätia atď.).
H4 METEOROLÓGIA A AEROLÓGIA.
H4-1 Aurora borealis a aurora australis. H4-2 Blesk zasahuje loď alebo ovplyvňuje kompas(Svetlo sv. Elma). H4-3 Meteorolity, meteoroidy, meteory a bolidy. H4-4 Meteorologické a aerologické prístroje a zariadenia(aerografy, anamometre, anemografy, barometre, teodolity, pilotné balóny atď.). Experimentálne a vývojové projekty. Pokyny na inštaláciu, prevádzku, údržbu atď. Špecifikácie, popisy, ceny, odhady. 54
H4 METEOROLÓGIA A AEROLÓGIA-Pokračovanie.
H4-5 Žiadosti alebo požiadavky na vybavenie a zásoby aerologických nástrojov. Faktúry Požiadavky. Oznámenia o zásielke. Prieskumy. H4-6 Observatóriá a stanice meteorologické výstražné veže a signály. H4-7 Poveternostná služba (obsahuje komunikáciu a pokyny týkajúce sa). Prognózy a rady. Pozorovania a správy. H4-8 Aerologické formy (vrátane pokynov pre ne). H4-9 Poveternostné javy. Blizzardy. Povodne Rozptyl hmly a hmly. Víchrice. Hurikány. Ľadové útvary. Monzúny. Statická elektrina. Tajfúny. H4-10 Počasie a priemery klimatológie.(Podané podľa lokalít alebo regiónov.) H4-11 Aerologická politika, plány a programy. Údaje z výročnej správy. Novinky. Pokrok. Štvrťročné údaje z prieskumov.
H5 ASTRONÓMIA A ASTRONOMICKÉ SPRÁVY.

FYZIKA H6.

H7 ČAS.
Centrálne. Letný čas. Východná. Greenwich. Vrch. Tichomorie. Štandardné. Časy prijaté v iných krajinách a systémoch zón. (Časové signály nájdete na A6-2.) Námorné observatórium vo Washingtone. Ľ


Výsledky

Vyjadrenie Ole e 1

Kódujúca oblasť Ole e1 sa amplifikovala pomocou PCR s použitím plazmidu pGEX-2T / Olee1 ako templátu a dvoch primérov opísaných v časti Materiály a metódy. Po klonovaní cDNA kódujúcej alergén Ole e1 (klon OLE3c [[7]]) v expresnom plazmide pPIC9 v rámci so zvyškom vedúcej sekvencie bol vektor nesúci Ole e1 cDNA vložený za proteínom AOX1 transformátor (pPIC9 / Olee1) bol použitý na transformáciu P. pastoris Bunky GS115 získavajúce účinnú extracelulárnu sekréciu rOle e 1. Časový priebeh expresie sa skúmal v secernovanom médiu pomocou SDS / PAGE (obr. 1A). Je možné pozorovať hlavný pás zjavnej molekulovej hmotnosti 20,5 kDa, pričom najvyššia úroveň produkcie je za 96 hodín. Na potvrdenie, že exprimovaným proteínom bol Ole e1, sa vzorky s elektroforézou preniesli na nitrocelulózové membrány a imunofarbili sa polyklonálnou protilátkou špecifickou pre Ole e1, čím sa získala pozitívna reakcia (údaje nie sú uvedené). Po selekcii podmienok rastu sa na izoláciu proteínu vybrala jedna z transformovaných kolónií, ktorá produkovala 60 mg alergénu na liter bunkovej kultúry.

Expresia a čistenie rOle e 1. (A) Časový kurz pre vyjadrenie úlohy 1 v P. pastoris supernatanty z kultúr boli zozbierané v rôznych časových bodoch a analyzované farbením Coomassie modrou po SDS / PAGE. (B) Kroky čistenia supernatantu kultúry rOle e1 po dialýze (dráha 1), vzorka proteínu po DEAE-celulózovej chromatografii (dráha 2) a purifikovaná rOle e1 po kolóne Sephadex G-75 (dráha 3). N, n ° e 1 M, markery molekulovej hmotnosti.

Čistenie rOle e 1 a molekulárne vlastnosti

Na čistenie rOle e 1 sa použil dvojstupňový postup pozostávajúci z aniónovo-výmennej chromatografie a vylučovacej chromatografie. Extracelulárne médium kultúry sa podrobne dialyzovalo, aby sa odstránili malé kontaminanty. Potom bolo médium frakcionované na DEAE-celulózovej kolóne a eluovaný materiál bol analyzovaný pomocou SDS / PAGE (obr. 1B). Frakcie obsahujúce rOle el sa potom naniesli na kolónu Sephadex G-75 a elučný profil sa skúmal ako predchádzajúca chromatografia (obr. 1B). Konečný výťažok purifikovaného proteínu bol 35 mg alergénu na liter bunkovej kultúry.

rOle e 1 vykazoval zjavnú molekulovú hmotnosť 20,5 kDa, ktorá bola o niečo vyššia ako molekulová hmotnosť glykozylovanej formy prírodného alergénu (20,0 kDa) a významne vyššia ako molekulová hmotnosť získaná pre neglykozylovaný variant (18,5 kDa) [[5]]. Aby sme sa pokúsili vysvetliť tento rozdiel, bola prítomnosť karbohydrátov v rOle e1 analyzovaná reakciou proteínu preneseného na nitrocelulózovú membránu s biotinylovaným konkavalínom A. Ako ukazuje obr. 2A, rOle e1 pri tejto liečbe priniesol pozitívnu odpoveď. Uskutočnila sa deglykozylácia prírodných aj rekombinantných alergénov endoglykozidázou PNGázy F, aby sa potvrdilo, že rozdiel v molekulovej hmotnosti bol spôsobený výlučne sacharidovou časťou. Analýza SDS / PAGE proteínov nOle e1 a rOle e1 ošetrených glykozidázou preukázala identickú mobilitu s neglykozylovanými formami (obr. 2B). Tento výsledok bol potvrdený MS analýzou rOle e1, ktorá bola alebo nebola liečená PNGázou F (obr. 3). Prvý vykazoval jediný homogénny pík, zatiaľ čo neošetrená vzorka vykazovala štyri rôzne píky v rozmedzí od 18 226 do 18 702 Da. Rozdiel medzi molekulovou hmotnosťou každého molekulárneho druhu a jeho najbližšími susedmi je okolo 160 Da, čo zodpovedá jednému zvyšku manózy. To by súhlasilo s existenciou niekoľkých foriem rOle e 1 s rôznym stupňom glykozylácie (18 226, 18 381, 18 534 a 18 702 Da mohlo zodpovedať polypeptidovému reťazcu plus Man9GlcNAc2, Muž10GlcNAc2, Muž11GlcNAc2 a človek12GlcNAc2).

Detekcia glykánov. (A) Sfarbenie cukru elektroforézovaným a blotovaným prírodným (dráha 1) a rekombinantným (dráha 2) Ole e 1 s biotinylovaným konkanavalínom A. (B) SDS / PAGE analýza a farbenie rOle e 1 (dráhy 1) a nOle e Coomassie modrou farbou. 1 (pásy 2) pred (-) a po (+) deglykozylácii s PNGázou F. Neglykozylovaný pás Ole e1 je označený *. M, markery molekulovej hmotnosti.

MS analýza. Hmotnostné spektrá sa získali pre rOle e1, ktorý nebol ošetrený (A) alebo bol ošetrený endoglykozidázou PNGázy F (B). Hmotnostné spektrum vykazuje molekulárne ióny proteínu s jedným nábojom (MH +). Stupnica je uvedená v ľubovoľných jednotkách (a.i.).

Rekombinantný alergén bol charakterizovaný rôznymi analytickými metódami na vyhodnotenie jeho čistoty a podobnosti s prírodným alergénom získaným z peľu. Homogenitu rOle e1, ktorá zodpovedá jednej z polypeptidových izoforiem nOle e1 (klon OLE3c), možno pozorovať v elučnom profile exprimovaného proteínu pri analytickej HPLC s reverznými fázami (obr. 4), keď sa porovnáva s polymorfným nOle e 1. Aminokyselinové zloženie rOle e 1 (údaje nie sú uvedené) súhlasí so zložením získaným z dedukovanej aminokyselinovej sekvencie klonu 3c. N-koniec a päť peptidov rOle e1 sa sekvenovalo Edmanovou degradáciou. Stanovené aminokyselinové sekvencie (EDVPQPP, LQCKDKENGDVT, AEGLYSMLVER, TVNPLGFFK, EALPK) boli v súlade so sekvenciami očakávanými od polôh 1–7, 41–52, 61–71, 116–124 a 126–130 polypeptidového reťazca Ole. e 1 (klon OLE3c).

HPLC profil rOle e 1. Elučné profily nOle e 1 (N) a rOle e 1 (R) na stĺpci HPLC s reverznými fázami nukleosilu C-18 s použitím gradientu acetonitrilu (0-60%) v 0,1% kyseline trifluóroctovej.

Presné dôkazy o správnom zložení rOle e 1 boli získané spektroskopickými štúdiami, ktoré porovnávajú tento prírodný alergén. Boli získané CD a FV spektrá pre oba proteíny (obr. 5A, B). Nezistili sa medzi nimi signifikantné rozdiely, nielen pokiaľ ide o tvar spektra, ale aj pokiaľ ide o hodnoty molárnej elipticity. Analyzovali sa aj údaje fluorescenčnej spektroskopie pre nOle e 1 a rOle e 1, pri ktorých sa zistilo, že vykazujú prekrývajúce sa krivky (obr. 5C). Tieto údaje naznačujú, že exprimovaný alergén je správne zložený na úrovniach sekundárnej a terciárnej štruktúry.

Spektroskopická charakterizácia úlohy e 1. (A) Far-UV (195–250 nm) a (B) blízke UV (250–320 nm) CD spektrá rOle e 1 (prerušovaná čiara) a nOle e 1 (spojitá čiara). Hodnoty elipticity (θ) sú uvedené v stupňoch · cm 2 · dmol -1. (C) Fluorescenčné emisné spektrá (280–400 nm) oboch proteínov pre excitáciu pri 275 nm.

Imunologické vlastnosti

Uskutočnilo sa tiež porovnanie IgG a IgE-väzbových aktivít role e1 a nOle e1. Štyri monoklonálne protilátky, OL1, OL2, OL3 a OL4, zvýšené proti nOle e1, sa použili na imunofarbenie proteínov Western blot (obr. 6A). Všetky vykazovali silnú reaktivitu s elektroforézou nOle e 1 a rOle e 1 za neredukčných podmienok. Poslední traja však nerozpoznali denaturovaný Ole e 1. Tieto výsledky naznačujú, že rOle e 1 má antigénne determinanty, a teda natívnu konformáciu, vyžadovanú pre väzbu na tieto protilátky. Analýza imunoblotu s použitím polyklonálnej protilátky vyvolanej proti nOle e1 vykazovala podobnú reaktivitu s prírodnými aj s rekombinantnými formami (obr. 6B). Okrem toho skupina séra piatich pacientov s alergiou na olivy citlivých na Ole e 1 vykazovala porovnateľnú väzbu IgE na dva proteíny (obr. 6C).

Analýza väzby IgG a IgE na rOle e 1. Imunodetekcia so štyrmi monoklonálnymi protilátkami (OL1, OL2, OL3 a OL4) (A), polyklonálnym antisérom vyvolaným proti nOle e 1 (B) a sérum pacientov alergických na peľ olív (C) rOle e 1 (dráha R ), nOle e 1 (dráha N) alebo denaturovaný nOle e 1 (dráha D) po SDS / PAGE a prenose na membrány.

Väzba IgE na rOle e1 a nOle e1 bola kvantitatívne vyhodnotená v ELISA inhibičných experimentoch, v ktorých boli všetky striedavo potiahnuté do jamiek. Dva proteíny vykazovali rovnaký rozsah inhibície väzby na IgE protilátky (obr. 7), čo naznačuje, že sú ekvivalentné na imunologickej úrovni.

ELISA inhibičné testy. Bola testovaná väzba IgE zo séra alergických pacientov na jamky potiahnuté rOle e1 (A) a nOle e1 (B). nOle e 1 (o) a rOle e 1 (•) boli použité ako inhibítory.


Ahjos, T. a Uski, M., Zemetrasenia v severnej Európe v rokoch 1375–1989, Tektonofyzika1992, roč. 207, s. 1–23.

Amantov, A.V., Geológia predkvartérnych hornín a tektonika regiónu Ladoga, Nar. Geol. Metallog., 2014, č. 58, s. 22–32.

Aptikaev, F.F., Inštrumental’naya shkala seismicheskoi intenzívnosti (Instrumental Scale of Seismic Intensity), Moskva: Nauka i obrazovanie, 2012.

Arakelyan, F.O., Zubko Yu.N. a Levchenko D.G., skúsenosti s vývojom a prevádzkou seizmického výstražného systému pre jadrovú elektráreň, Seizm. Instrum., 2018, roč. 54, č. 3, s. 247–253. https://doi.org/10.3103/S0747923918030039

Assinovskaya, B.A. a Nikonov, A.A., Enigmatické javy na jazere Ladoga, Priroda, 1998, č. 5, s. 49–53.

Assinovskaya, B.A. a Nikonov, A.A., Seismicity of Karelian region, in Glubinnoe stroenie i seismichnost ‘Karelii (Deep Structure and Seismicity of Karelia), Sharov, N.V., Ed., Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2004, s. 192–237.

Assinovskaya, B.A., Gabsatarova, I.P., Panas, N.M. a Uski, M., Seizmické udalosti v rokoch 2014–2016 okolo Karelského istmu a ich povahy, Seizm. Instrum., 2019, roč. 54, č. 1, s. 40–61. https://doi.org/10.3103/S074792391901002X

Atlas Murmanskoi oblasti (Atlas of Murmansk Oblast), Moskva: GUGK, 1971.

Avenarius, I.G., Morfostrukturálna analýza zóny nedávnych dislokácií na južnom svahu pohoria Khibiny, Geomorfologiya1989, č. 2, s. 52–56.

Baltybaev, Sh.K., Levchenkov, O.A. a Levskii, L.K., Svekofennskii poyas Fennoskandii: prostranstvenno-vremennaya korrelyatsiya ranneproterozoiskikh endogennykh protsessov (Svecofennian Belt of Fennoscandia: Spatiotemporal Correlation of Early Proterozoic Endogenous Process), St. Petersburg: Nauka, 2009.

Baranov, S.V., Vinogradov, A.N., Nikolaeva, S.B. a Petrov, S.I., Seismicity of the Kola Peninsula based on instrumental data, Sovremennye metody obrabotki i interpretatsii seismicheskikh dannykh. Materialy Shestoi Mezhdunarodnoi seismologicheskoi shkoly (Modern Methods of Seismic Data Processing and Interpretation: Proceedings of the Sixth International Workshop), Apatity, Russia, 2011, Obninsk: Geofiz. Sluzhba Ross. Akad. Nauk, 2011, s. 47–51.

Bogdanova, S.V., Gorbatschev, R. a Garetsky, R.G., EUROPE | East European Craton, v Referenčný modul v systémoch Zeme a environmentálnych vedách, Amsterdam: Elsevier, 2016, s. 34–49. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10020-X

Bugaev, E.G., Stanovenie seizmických podmienok lokality JE Kola, Glubinnoe stroenie i geodinamika Fennoskandii, okrainnykh i vnutriplatformennykh tranzitnykh zon. Materialy Vos’moi mezhdunarodnoi konferentsii (Deep Structure and Geodynamics of Fennoscandia, Marginal and Intraplatform Transit Zones: Proceedings of the Eighth International Conference), Petrozavodsk, Russia, 2002, Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2002, s. 34–35.

Erteleva, OO, Aptikaev, FF, Barua, Saurab, Barua, Santanu, Bisvas, R., Kalita, A., Deb, S. a Kaial, Dzh.R., Predikcia silných parametrov pohybu zeme pre plošinu Shillong a priľahlé oblasti (severovýchodná India), Vopr. Inzh. Seizmol., 2011, roč. 38, č. 3, s. 5–21.

Erteleva, O.O. a Nikonov, A.A., Nové hodnotenie seizmických účinkov na územie mesta Petrohrad, Analiz, prognoz i upravlenie prirodnymi riskami s uchetom global’nogo izmeneniya climata - GEORISK-2018. Materialy X Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii po problemam snizheniya prirodnykh opasnostei i riskov (Analýza, predikcia a riadenie prírodných rizík s prihliadnutím na globálne zmeny podnebia - GEORISK-2018: zborník z X medzinárodnej konferencie o výskume a praxi o zmierňovaní prírodných rizík a rizík), Moskva, 2018, Moskva: Ross. Univ. Druzhby Nar., 2018, roč. 1, s. 231–236.

Evzerov, V.Ya. a Nikolaeva, S.B., Seismotektonické následky kvartérnych ľadovcových tabúľ v regióne Kola, Geomorfologiya, 2003, č. 2, s. 61–64.

Fínsky reflexný experiment POŽIAR 2001–2005, roč. 43 z Geol. Surv. Fínsko, Spec. Pap., Kukkonen, I.T. a Lahtinen, R., Eds., 2006.

Geologicheskaya karta Kol’skogo regiona (severo-vostochnaya chast ‘Baltiiskogo shchita) masshtaba 1: 500 000 (Geologická mapa regiónu Kola (Severovýchodný baltský štít), mierka 1: 500 000), Mitrofanov, F. P., ed., Apatita: Geol. Inšt. Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 1996.

Glaznev, V.N., Zhirov, D.V. a Zhirova, A.M., Interpretácia spojovacej zóny medzi masívom Khibiny a pásom Imandra – Varzuga z geologicko-geofyzikálnych údajov a 3D seizmického modelovania a hustoty, Trudy Vserossiiskoi (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchnoi konferentsii “Kompleksnye geologo-geofizicheskie modeli drevnikh shchitov” (Komplexné geologicko-geofyzikálne modely starodávnych štítov: zborník z Všeruskej vedeckej konferencie (so zahraničnými účastníkmi)), Apatity, Rusko, 2009, Apatity: Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2009, s. 22–27.

Glubinnoe stroenie i seismichnost ‘Karel’skogo regiona i ego obramleniya (Deep Structure and Seismicity of Karelian Region and its Framing), Sharov, N.V., Ed., Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2004.

Godzikovskaya, A.A., Asming, V.E. a Vinogradov, Yu.A., Retrospektivnyi analiz pervichnykh materialov po seismichnosti Kol’skogo poluostrova i prilegayushchikh areas v XX veke (Retrospektívna analýza primárnych údajov o seizmicite polostrova Kola a priľahlých oblastí v 20. storočí), Moskva: Geofiz. Sluzhba Ross. Akad. Nauk, 2010.

GOST (State Standard) R 57546: Earthquakes, Seismic Intensity Scale, 2017.

Grutzner, C., Carson, E., Walker, R.T., Rhodes, E.J., Mukambayev, A., Mackenzie, D., Elliott, J.R., Campbell, G., and Abdrakhmatov, K., Assessing the activity of faults in continental interiors: Palaeoseismic insights from SE Kazakhstan, Earth Planet. Sci. Lett., 2017, vol. 459, no. 1, pp. 93–104. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2016.11.025

Hjelt, S.E., Korja, T., Kozlovskaya, E., Lahti, I., and Yliniemi, J., BEAR and SVEKALAPKO Seismic Tomography Working Group, in European Lithosphere Dynamics, vol. 32 of Geol. Soc. London, Mem., Gee, D.G. and Stephenson, R.A., Eds., London, 2006, pp. 541–559. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.2006.032.01.33

Kalashnik, A.I. and Maksimov, D.A., Approaches to seismic risk assessment of surface linear elongated objects and zoning of the Kola Peninsula, Vestn. Kol’sk. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2016, no. 2, pp. 44–51.

Karpov, N.N., Traces of post-glacial tectonic faults in Khibiny Mountains, Vestn. Mosk. Gos. Univ. Ser. 7: Geogr., 1960, no. 4, p. 61.

Korja, A., Lahtinen, R., and Nironen, M., The Svecofennian orogen: A collage of microcontinents and island arcs, in European Lithosphere Dynamics, vol. 32 of Geol. Soc. London, Mem., Gee, D.G. and Stephenson, R.A., Eds., London, 2006, pp. 561–578.

Kosnyreva, M.V. and Zolotaya, L.A., Interpretation of potential fields in the Ladoga zone of anomalous electrical conductivity, Engineering and Mining Geophysics 2018, EAGE, 2018. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201800579

Kulakovskii, A.L., Morozov, Yu.A., and Smul’skaya, A.I., Stress-metamorphism and stress-metamorphites in the Precambrian of Near-Ladoga region, Tr. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2015, no. 7, pp. 19–35. https://doi.org/10.17076/geo159

Leonard, M. and Clark, D., A record of stable continental region earthquakes from Western Australia spanning the late Pleistocene: Insights for contemporary seismicity, Earth Planet. Sci. Lett., 2011, vol. 309, nos. 3–4, pp. 207–212. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.06.035

Lukashov, A.D., Recent geodynamics, in Glubinnoe stroenie i seismichnost’ Karel’skogo regiona i ego obramleniya (Deep Structure and Seismicity of Karelian Region and Its Framing), Sharov, N.V., Ed., Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2004, pp. 150–191.

Mints, M.V., Geodynamic interpretation of the 3D model of deep structure of the Svecofennian accretionary orogen, Tr. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, Ser. Geol. Dokembriya, 2018, no. 2, pp. 62–76. https://doi.org/10.17076/geo656

Mints, M.V., Sokolova, E.Yu., and LADOGA Work Group, 3D model of deep structure of the Svecofennian accretionary orogen based on the CDP seismic reflection, MT sounding, and density modeling data, Tr. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, Ser. Geol. Dokembriya, 2018, no. 2, pp. 34–61. https://doi.org/10.17076/geo656

Mints, M.V., Suleimanov, A.K., Zamozhniaya, N.G., and Stupak, V.M., Study of the basement of the Russian European Platform based on a system of geotraverses and CMP profiles: 3D models of the Early Precambrian crust in key regions, in East European Craton: Early Precambrian History and 3D Models of Deep Crustal Structure, vol. 510 of Geol. Soc. Am., Spec. Pap., 2015https://doi.org/10.1130/2015.2510(12)

Mitrofanov, F.P., Crustal evolution, geodynamics, and metallogeny of Kola region (Baltic Shield), Svyaz’ poverkhnostnykh struktur zemnoi kory s glubinnymi: Materialy chetyrnadtsatoi mezhdunarodnoi konferentsii (Relationship between Surface and Deep Structures of the Earth’s Crust), Petrozavodsk, 2008, Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2008, vol. 2, pp. 53–57.

Morozov, A.N., Vaganova, N.V., Konechnaya, Ya.V., As-ming, V.E., Nikonov, A.A., Sharov, N.V., Fedorenko, I.V., Mikhailova, Ya.A., and Evtyugina, Z.A., Modern seismicity of White Sea region, Rezul’taty kompleksnogo izucheniya sil’neishego Altaiskogo (Chuiskogo) zemletryaseniya 2003 g. Materialy XXI Nauchno-prakticheskoi Shchukinskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Results of Comprehensive Studies of the 2003 Altai (Chuya) Strongest Earthquake: Proceedings of the XXI Research-and-Practice Shchukin Conference with International Participants), Moscow, 2018, Moscow: Inst. Fiz. Zemli Ross. Akad. Nauk, 2018, pp. 233–237.

Nikitin, M.Yu., Travertinogenesis of the Izhora Plateau in the Holocene, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.) Dissertation, St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Univ., 2015.

Nikolaev, N.I., Neotectonics and seismicity of the East European Platform, Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Geogr., 1967, no. 2, pp. 13–27.

Nikolaeva, S.B., Paleoseismodislocations in the southern part of Kola Peninsula, in Chetvertichnye otlozheniya i noveishaya tektonika lednikovykh oblastei Vostochnoi Evropy (Quaternary Deposits and Recent Tectonics of Glacial Areas of East Europe), Apatity: Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 1993, pp. 69—81.

Nikolaeva, S.B., Paleoearthquake manifestations in the northeastern Baltic Shield and their geological-tectonic positions, Geomorfologiya, 2001, no. 4, pp. 66–74.

Nikolaeva, S.B., Epicentral zones of paleoearthquakes in Kola region, Glubinnoe stroenie i geodinamika Fennoskandii, okrainnykh i vnutriplatformennykh tranzitnykh zon. Materialy Vos’moi mezhdunarodnoi konferentsii (Deep Structure and Geodynamics of Fennoscandia, Marginal and Intraplatform Transit Zones: Proceedings of the Eighth International Conference), Petrozavodsk, Russia, 2002, Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2002, pp. 175–176.

Nikolaeva, S.B., Paleoseismodislocations in the Khibiny massif (northeastern Baltic Shield, Kola Peninsula), Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie i seismichnost’ litosfery. Trudy Vserossiiskogo Soveshchaniya (Stress-Strain State and Seismicity of the Lithosphere: Proceedings of the All-Russia Meeting), Irkutsk, Russia, 2003, Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2003, pp. 409–412.

Nikolaeva, S.B., Disastrous earthquakes in the vicinities of the town of Murmansk: Paleoseismological and geological evidence, J. Volcanol. Seismol., 2008, vol. 2, no. 3, pp. 189–198.

Nikolaeva, S.B., On the leshii path, Priroda, 2012, no. 7, pp. 26–32.

Nikolaeva, S.B., Nikonov, A.A., and Shvarev, S.V., Detailed paleoseismogeological studies at the key site in the side zone of the Lake Imandra Basin (European Polar region): New approaches and results, in Geologiya i paleogeografiya polyarnykh raionov (Geology and Paleogeography of Polar Regions), St. Petersburg, 2012, pp. 151–163.

Nikolaeva, S.B., Lavrova, N.B., Denisov, D.B., and Tolstobrov, D.S., Traces of catastrophic processes in bottom lacustrine sediments on the western coast of Lake Babinskaya Imandra (Kola region), Izv. Russ. Geogr. O-va, 2016a, vol. 148, no. 4, pp. 38–52.

Nikolaeva, S.B., Nikonov, A.A., Shvarev, S.V., and Rodkin, M.V., Comprehensive paleoseismic geological studies in a key site in southwestern Kola Peninsula (Northeast of the Fennoscandian Shield), Dokl. Earth Sci., 2016b, vol. 469, no. 1, pp. 656–660.

Nikolaeva, S.B., Lavrova, N.B., and Denisov, D.B., A catastrophic holocene event in the lake bottom sediments of the Kola region (northeastern Fennoscandian shield), Dokl. Earth Sci., 2017, vol. 473, no. 1, pp. 308–312.

Nikolaeva, S.B., Nikonov, A.A., Shvarev, S.V., and Rodkin, M.V., Detailed paleoseismological research on the flank of the Lake Imandra depression (Kola region): New approaches and results, Russ. Geol. Geophys., 2018, vol. 59, no. 6, pp. 697–708. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.05.008

Nikonov, A.A., Macroseismic characteristic of the 20th century earthquakes in the eastern Baltic Shield, Belorus. Seismol. Byull., 1992, no. 2, pp. 96–144.

Nikonov, A.A., The problem of seismic phenomena in Finland–Ladoga (Petersburg) region in the light of geomorphology and Quaternary geology, Glavneishie itogi v izuchenii chetvertichnogo perioda i osnovnye napravleniya issledovanii v XXI veke: Tezisy dokladov Vserossiiskogo Soveshchaniya (The Main Results in Quaternary Research and Main Research Fields in the 21st Century: Abstracts of the All-Russia Meeting), St. Petersburg, Russia, St. Petersburg: VSEGEI, 1998, p. 325.

Nikonov, A.A., Earthquakes and paleoearthquakes in the southeastern Baltic Sheild, Geodinamika i geoekologiya. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii (Geodynamics and Geoecology: Proceedings of the International Conference), Arkhangelsk, 1999, Arkhangelsk: Inst. Ekol. Probl. Severa Ural. Otd. Ross. Akad. Nauk, 1999, p. 270.

Nikonov, A.A., Earthquakes in the north of the European part of Russia: The new version of the catalog on the basis of primary data, Geodinamika i tekhnogenez. Materialy Vserossiiskogo Soveshchaniya (Geodynamics and Technogenesis: Proceedings of the All-Russia Meeting), Yaroslavl, 2000, Yaroslavl: FGUP NPTs NEDRA, 2000, pp. 118–119.

Nikonov, A.A., On neotectonics of Ladoga depression, Tektonika neogeya: obshchie i regional’nye aspekty. Materialy XXXIV Tektonicheskogo soveshchaniya (General and Regional Aspects of Neogean Tectonics: Proceedingsof the XXXIV Meeting on Tectonics), Moscow: GEOS, 2001, vol. 2, pp. 80–83.

Nikonov, A.A., Peaceful nuclear power coupled with the deuce (at least, in Russian Polar region), Znanie–Sila, 2004, no. 11, pp. 56–63.

Nikonov, A.A., East Ladoga earthquake of November 30, 1921, Izv., Phys. Solid Earth, 2005, vol. 41, no. 7, pp. 525–529.

Nikonov, A.A., The Narva earthquake On January 28, 1881, in the eastern part of the Gulf of Finland, Seism. Instrum., 2011, vol. 47, no. 4, pp. 337–345.

Nikonov, A.A., A new stage in understanding seismicity of the East European Platform and its margins, Dokl. Earth Sci., 2013, vol. 450, no. 2, pp. 638–642.

Nikonov, A.A., The Ladoga graben: Inherited evolution in the Quaternary, recent tectonics, and seismicity, Glubinnoe stroenie i geodinamika Priladozh’ya. Materialy Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Deep Structure and Geodynamics of Ladoga Region: Proceedings of the All-Russia Conference with International Participants) , Petrozavodsk, 2017, Petrozavodsk: Inst. Geol. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2017, pp. 146–153.

Nikonov, A.A., Young longitudinal fissures in the morphostructure of the Murmansk fault zone, Trudy Fersmanovskoi nauchnoi sessii GI KNTs RAN (Proceedings of the Fersman Scientific Session of the Geological Institute, Kola Research Center of the Russian Academy of Sciences), Apatity, Russia, 2018, Apatity: Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2018, vol. 15, pp. 263–267.

Nikonov, A.A. and Zykov, D.S., On the signs of strong earthquakes in the eastern sector of the Murmansk zone (Karpinsky line), Trudy Fersmanovskoi nauchnoi sessii GI KNTs RAN (Proceedings of the Fersman Scientific Session of the Geological Institute, Kola Research Center of the Russian Academy of Sciences), Apatity, Russia, 2017, Apatity: Kol’sk. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2017, vol. 14, pp. 143–148.

Nikonov, A.A. and Shvarev, S.V., Prehistrorical earthquakes in the context of improving seismic hazard assessment (earthquake safety) for the East European Platform and its framing, VII Obshcherossiiskaya konferentsiya “Perspektivy razvitiya inzhenernykh izyskanii v stroitel’stve v Rossiiskoi federatsii” (VII All-Russia Conference “Perspectives of Engineering Investigations Development in Building Industry of Russian Federation”), Moscow, 2011, pp. 224–227.

Nikonov, A.A. and Shvarev, S.V., Seismolineaments and destructive earthquakes in the Russian part of the Baltic Shield: New solutions for the last 13 000 years, Geologo-geofizicheskaya sreda i raznoobraznye proyavleniya seismichnosti. Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii (Geological-Geophysical Medium and Various Manifestations of Seismicity: Proceedings of the International Conference), Neryungri, Russia, 2015, Neryungri: Tekh. Inst. (Fil.) Sev-Vost. Fed. Univ., 2015, pp. 243–251.

Nikonov, A.A., Belousov, T.P., Denisova, E.A., Zykov, D.S., and Sergeev, A.P., Deformation structures in the post-glacial deposits of Karelian Isthmus: Morphology, kinematics, and genesis, Tektonika neogeya: obshchie i regional’nye aspekty. Materialy XXXIV Tektonicheskogo soveshchaniya (General and Regional Aspects of Neogean Tectonics: Proceedingsof the XXXIV Meeting on Tectonics), Moscow: GEOS, 2001, vol. 2, pp. 83–86.

Nikonov, A.A., Medvedeva, N.S., and Shvarev, S.V., Update of the earthquake catalog ofr the European part of Russia in the framework of preparing the GSZ-12 set of maps, VII Obshcherossiiskaya konferentsiya “Perspektivy razvitiya inzhenernykh izyskanii v stroitel’stve v Rossiiskoi federatsii” (VII All-Russia Conference “Perspectives of Engineering Investigations Development in Building Industry of Russian Federation”), Moscow, 2011, pp. 221–224.

Nikonov, A.A., Shvarev, S.V., Sim, L.A., Rodkin, M.V., Biske, Yu.S., and Marinin, A.V., Paleoseismodeformations of hard rocks in the Karelian isthmus, Dokl. Earth Sci., 2014, vol. 457, no. 2, pp. 1008–1013.

Nikonov, A.A., Poleshchuk, A.V., and Zykov, D.S., On the history of distinguishing and study perspectives of young seismodislocations in the Onega structure of the Baltic (Fennoscandian) Shield, “Sovremennye problemy chetvertichnoi geologii i geografii Severo-zapada Evropeiskoi chasti Rossii i sopredel’nykh stran.” Materialy nauchnoi sessii, posvyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya G.S. Biske (Contemporary Problems of Quaternary Geology and Geography of the Northwestern European Part of Russia and Adjacent Countries: Proceedings of the Scientific Session on the 100th Anniversary of G.S. Biske), Petrozavodsk, 2017, Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2017a, pp. 38–42.

Nikonov, A.A., Fleifel’, L.D., and Koroleva, A.O., A new object for studying paleoseismodislocations in Karelia: The Girvas site at Suna River, “Sovremennye problemy chetvertichnoi geologii i geografii Severo-zapada Evropeiskoi chasti Rossii i sopredel’nykh stran.” Materialy nauchnoi sessii, posvyashchennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya G.S. Biske (Contemporary Problems of Quaternary Geology and Geography of the Northwestern European Part of Russia and Adjacent Countries: Proceedings of the Scientific Session on the 100th Anniversary of G.S. Biske), Petrozavodsk, 2017, Petrozavodsk: Karel. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2017b, pp. 42–46.

Panasenko, G.D., Seismicity of the eastern Baltic Shield, in Seismichnost’ i sovremennye dvizheniya zemnoi kory vostochnoi chasti Baltiiskogo shchita (Seismicity and Contemporary Movements of the Earth’s Crust in the Eastern Baltic Shield), Apatity: Kol’sk. Fil. Akad. Nauk SSSR, 1980, pp. 7–23.

Piotrovskaya, T.Yu., Neostructure of the central Khibiny massif and perspectives of searching for apatite-nepheline deposits, Razved. Okhr. Nedr, 1986, no. 2, pp. 6–10.

Poleshchuk, A.V., Nikonov, A.A., Zykov, D.S., and Fleifel’, L.D., On the new signs o accommodation of recent movements to ancient intracontinental basement structures in the Paleoproterozoic Onega structure (Baltic Shield, East European Platform), Trudy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii “Aktual’nye problemy dinamicheskoi geologii pri issledovanii platformennykh oblastei” (Topical Problems of Dynamic Geology When Studying Platform Regions: Proceedings of the All-Russia Scientific Conference), Moscow, 2016, Moscow: Pero, 2016, pp. 125–128.

Rannii dokembrii Baltiiskogo shchita (Early Precambrian of the Baltic Shield), Glebovitskii, V.A., Ed., St. Petersburg: Nauka, 2005.

Romanenko, F.A., Lukashov, A.A., and Shilova, O.S., Catastrophic gravitational processes in the Russian North and practice of their radiocarbon dating, Geomorfologiya, 2011, no. 3, pp. 87–94.

Sidorin, A.Ya., On the causes of unordinary periodicity of earthquakes, Seism. Instrum., 2012, vol. 48, no. 2, pp.196–208.

Sokolova, E.Yu. and LADOGA Work Group, The experiment on synchronous magnetotelluric/geomagnetic-variation soundings of the Ladoga zone of anomalous electrical conductivity: New data on the crustal structure of the southeastern Baltic Shield, Glubinnoe stroenie i geodinamika Priladozh’ya. Materialy Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Deep Structure and Geodynamics of Ladoga Region: Proceedings of the All-Russia Conference), Petrozavodsk, 2017, Petrozavodsk: Inst. Geol. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2017, pp. 205–214.

Sokolova, E.Yu., Golubtsova, N.S., Kovtun, A.A., Kulikov, V.A., Lozovskii, I.N., Pushkarev P.Yu., Rokityanskii, I.I., Taran, Ya.V., and Yakovlev, A.G., Results of synchronous magnetotelluric and geomagnetic-variation soundings in the area of the Ladoga anomalous zone of electrical conductivity, Geofizika, 2016, no. 1, pp. 48–61.

SP (Design Code) 14.13330.2014: Building in Zones Prone to Seismic Hazard, SNiP II-7-81.

SP (Design Code) 286.1325800.2016: Building Objects of Higher Responsibility, Rules of Seismic Microzoning.

Spungin, V.G. and Zykov, D.S., Microseismicity in local areas: The southeastern part of the Fennoscandian Shield, J. Volcanol. Seismol., 2018, vol. 12, no. 1, pp. 56–66.

Sharov, N.V., Seismic monitoring of natural and technogenic events in the territory of Karelia, in Geologiya Karelii ot arkheya do nashikh dnei (Geology of Karelia since the Archean until Present), Petrozavodsk: Inst. Geol. Karel. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2011, pp. 199–203.

Shvarev, S.V., Post-glacial tectonic movement and formation of terraces of Lake Imandra (Kola Peninsula), Geomorfologiya, 2003, no. 4, pp. 97–104.

Shvarev, S.V., Eskers and post-glacial tectonic activation: spatial and genetic relationships (cases study of the Karelian Isthmus), XXXVI Plenum geomorfologicheskoi komissii Rossiiskoi akademii nauk: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem “Geomorfologiya - nauka XXI veka,” (XXXVI Pleum of the Commission for Geomorphology, Russian Academy of Sciences: Proceedings of the All-Russia Conference with International Participants “Geomorphology, Science of the 21st Century”), Barnaul, 2018, Barnaul: Altai. Gos. Univ., 2018a, pp. 400–403.

Shvarev, S.V., Morphotectonics and exogenous processes of the Kola Peninsula, Practical Geography and XXI Century Challenges: International Geographical Union Thematic Conference Dedicated to the Centennial of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, Moscow: Inst. Geogr. Russ. Acad. Sci., 2018b, pp. 544–550.

Shvarev, S.V., Traces of postglacial seismic activity in the bedrock and unconsolidated sediments on the south-western shore of lake Onega, Lateglacial – Interglacial Transitions: Glaciotectonic, Seismoactivity, Catastrophic Hydrographic and Landscape Changes. Excursion guide and Abstracts of INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion (International Scientific Conference and School for Young Scientists), Petrozavodsk, Russia, 2018, Petrozavodsk: Karel. Res. Centre Russ. Acad. Sci., 2018c, pp. 15–18.

Shvarev, S.V. and Rodkin, M.V., tructural position and parameters of the paleoearthquakes in the area of Vottovaara Mountain (Middle Karelia, eastern part of the Fennoscandian Shield), Sesim. Instrum., 2018, vol. 54, no. 2, pp. 199–218. https://doi.org/10.3103/S0747923918020093

Shvarev, S.V., Nikonov, A.A., Rodkin, M.V., and Poleshcshuk, A.V., The active tectonics of the Vuoksi fault zone in the Karelian Isthmus: Parameters of paleoearthquakes estimated from bedrock and soft sediment deformation features, Bull. Geol. Soc. Finland, 2018, INQUA spec. is., pp. 89–105.

Smedberg, I., Uski, M., Tiira, T., Korja, A., and Komminaho, K., Intraplate earthquake swarm in Kouvola, south-eastern Finland, General Assembly European Geosciences Union 2012. Vienna, Austria, 2012, EGU2012. 8446.

Sokolova, E., Mints, M., Golubtsova, N., Kulikov, V., Pushkarev, P., Zaytsev, S., and LADOGA Group, Advances in deep geoelectric modeling for SE Baltic shield with integrated geophysical and geological interpretation, Abstracts of 24th EM Induction Workshop, Helsingor, Denmark, 2018, Session 4, p. 8. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30360.85768

Subetto, D.A., Shvarev, S.V., Nikonov, A.A., Zaretskaya, N.E., Potakhin, M.S., and Poleshchuk, A.V., New evidences of the Vuoksi River origin by geodynamic cataclysm, Bull. Geol. Soc. Finland, 2018, INQUA spec. is., pp. 73–87.

Uski, M., Tiira, T., Korja, A., and Elo, S., The 2003 earthquake swarm in Anjalankoski, south-eastern Finland, Tectonophysics, 2006, vol. 422, nos. 1–4, pp. 55–69. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2006.05.014

Varpasuo, P., Estimation of seismic hazard in the territory of Southern Finland, Proceedings of the 8th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR), Los Angeles, USA, 2001.

Varpasuo, P., The seismic site hazard assessment for OL3 NPP in Finland, 18th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 18) SMiRT18-KM012, Beijing, China, 2005, pp. 3716–3727.

Wahlstrom, R. and Assinovskaya, B.A., Seismotectonics and lithospheric stresses in the Northern Fennoscandian Shield, Geophysica, 1998, vol. 34, nos. 1–2, pp. 51–61.

Yaduta, V.A., Karta noveishei tektoniki Karelii 1 : 2 500 000 (Map of the Recent Tectonics of Karelia, 1 : 2 500 000), Sevzapgeologiya, 1998.

Zykov, D.S. and Poleshchuk, A.V., Interaction between geodynamic systems in the East European Platform in recent time, Byull. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., Otd. Geol., 2016, vol. 91, no. 1, pp. 3–14.


Cal= l Direction

This field (up to 12 characters) defines the call direction, such as:

  • PSTN-TO-IP
  • PSTN-TO-PSTN
  • IP-TO-PSTN
  • PSTN-TO-TERM
  • IP-TO-TERM
  • TERM-TO-PSTN
  • TERM-TO-IP
  • IP-TO-IP

The first stage of a two stage call is either PSTN-TO-TERM or IP-TO-TERM= . The second stage of a two stage call is either TERM-TO-PSTN or TERM-TO-IP= .

This field conveys the signaling scenario for the call, including whethe= r ingress is a PSTN signaling/IP signaling, and whether egress is PSTN sign= aling/IP signaling. For example, a call that has ingress signaling as ISUP = and egress signaling as ISUP, Call Direction =3D "PSTN-TO-PSTN". For a call= that has ingress signaling as H.323, and egress signaling as ISDN, Call Di= rection =3D "IP-TO-PSTN". For a call that has ingress signaling as CAS, and= egress signaling as GSX/SBC gateway-to-gateway protocol, Call Directi= on =3D "PSTN-TO-IP". A call that has ingress signaling as H.323, and egress= signaling as GSX/SBC gateway-to-gateway protocol shows Call Direction= =3D "IP-TO-IP".

When an ATTEMPT record is generated by a blocking script, this field is = set to UNKNOWN (since the call is not established, Call Direction is undefi= ned or UNKNOWN).

When an ATTEMPT record is generated after the GSX/SBC routes the ca= ll, but a subsequent switch disconnected the call before the call is establ= ished, this field is populated with a valid value.

When a START, STOP, or INTERMEDIATE record is generated by a successfull= y established call, this field is populated with a valid value.

The format of this field is an enumeration when using stream-based CDR l= ogging.


Department of Energy News

Washington's senators are calling for improvements in a program to compensate ill Hanford workers or their survivors.

They continue to hear from workers and their families that getting a claim approved is slow and difficult.

"Since the average length of time to process a claim takes between one and three years, one of the biggest concerns of Hanford workers is fully understanding upfront the requirements to qualify, rather than investing months and even years of time and resources to ultimately be denied," said the staff of Sens. Patty Murray and Maria Cantwell, both D-Wash., in a statement.

The senators sent a letter to Labor Secretary Hilda Solis and Energy Secretary Steven Chu on Friday urging them to fix inefficiencies that can slow down claims processing in the Energy Employees Occupational Illness Compensation Program for Hanford workers and those at other sites that have contributed to the Department of Energy nuclear program."

For the first time ever, Y-12 is opening its original Pilot Plant -- Building 9731 -- to public viewing this weekend as part of the Secret City Festival in Oak Ridge, and some media members and a few Y-12 retirees got a preview of the facility this morning.

The tour included a look at the Pilot Plant's Alpha calutrons, the only ones left in the world, as well as a couple of the Beta calutrons. The calutrons were used during the wartime Manhattan Project to test the electromagnetic separation processes used to separate the U-235 needed for the atomic bomb -- Little Boy -- ultimately dropped on Hiroshima, Japan."

After months of failed negotiations, members of the local unions that represent bus drivers, maintenance personnel, dispatchers, and the United Steel Workers, held an informational picket to let the community know about issues they have with Battelle Energy Alliance, the company who operates the INL.

This coming Monday, the contract between the company and the unions will end at midnight. Negotiations have been taking place since April, but so far, no resolution has been met.

A lack of communication, loss of seniority rights, and problems with labor relations are all reasons the group says they're picketing today. The main issue for the bus drivers is one proposal from Battelle would force them to take a four and a half hour mid-day, unpaid break.

Gerald Boyd, the U.S. Department of Energy's Oak Ridge manager, said several of the environmental cleanup projects funded with Recovery Act money are coming in under budget, and Boyd said DOE hopes (plans) to spend those savings on other projects.

Oak Ridge officials apparently are expecting other stimulus money may become available as well.

"We have some proposals in Washington that we would like to do - a few additional projects," Boyd said. "They're all EM (environmental management) projects."

The Department of Energy is proposing extending a chemical barrier along the Columbia River at Hanford after a pilot project successfully trapped radioactive strontium before it entered the river.

At the same time, a system to pump contaminated water out of the ground and treat it, which had disappointing results, would be torn out.

DOE has been testing the chemical barrier technology since 2005, with the most recent results showing a 90 percent reduction in strontium contamination in ground water, according to DOE.

The test area extends 300 feet along the Columbia near Hanford's N Reactor, but DOE is proposing extending the chemical barrier to 2,500 feet to span the width of the area where strontium exceeds drinking water standards in ground water near the river."

The NNSA announced last week that it had gotten rid of some contaminated "excess tools" at Sandia National Labs in California under a "low-cost plan" that saved taxpayers about $4 million -- the cost of disposing of the equipment at the Nevada Test Site. The savings came about because an Oak Ridge company -- Toxco Materials Management Center -- agreed to take title to Sandia's hot tools, with plans to clean them up and sell them."

The Global Nuclear Energy Partnership Steering Group met in Accra, Ghana on June 16-17, 2010 and approved unanimously several transformative changes to reflect global developments that have occurred since the Partnership was established in 2007. The transformation includes a new name - the International Framework for Nuclear Energy Cooperation -- and the establishment of a new Statement of Mission.

Participants in this new International Framework agreed that this transformation was necessary to provide a broader scope with wider international participation to more effectively explore the most important issues underlying the use and expansion of nuclear energy worldwide.

The Steering Group addressed follow-up actions to the International Framework's Executive Committee Meeting that occurred in Beijing on October 23, 2009, including ways to further enhance its activities, such as exchanges of views on approaches to assurances of fuel supply and cradle-to-grave nuclear fuel management. Jordan formally announced that it will host the next meeting of the International Framework's Executive Committee in the fall of 2010."This property is no longer on the market

DESCRIPTION Officially opened as a railway station in 1856 on the Oldham to Greenfield line, Station House was open for business for nearly 100 years closing its doors in May 1955. Bought as a residential property in the mid twentieth century the building was sympathetically re-furbished and skilfully extended to create a beautiful four/five bedroom family home that sits in approximately one third of an acre. Many original features have been kept, re furbished and reinstalled including gas lamps and cast iron radiators, there are mullion windows, stone sills, slate floors and period fireplaces. The extended part of this property also has underfloor heating. The most beautiful feature of this family home has to be the master suite's conservatory extension with its Juliet balcony and fabulous views of the garden. Every aspect of this property is fitted to an exceptionally high standard and offers all the conveniences of a modern family home, yet retains the character of the original building.
Accessed via electrically operated wrought iron gates from Station Road Grotton, the driveway is block paved and offers parking for plenty of cars. The garden is well stocked and landscaped with different tiers accommodating different patio areas for dining al fresco, children's play areas and a drying area. One of the patio areas is the original station platform. On the highest tier is a lovely wild flower meadow and dotted throughout the garden are storage sheds.
There are solar panels fitted to help reduce electricity cost and they also generate an income of over £1000 pa for the vendors, high speed broadband, an intruder alarm system and a remotely accessed closed circuit television system are installed, for piece of mind.
Internally the property offers very spacious accommodation with four reception rooms, kitchen/breakfast room, ground floor WC and utility room to the ground floor. Whilst to the first floor there is a larger than average master suite with a stunning sun room extension that has a feature Juliet balcony, three further bedrooms (one being a single) and period family bathroom.
Located just outside the entrance gates to station house is a beautiful linear park where you can enjoy a walk to Springhead. Local shops include a florists and butchers.
This lovely house offers privacy yet is close to local transport links to surrounding towns and villages.

ENTRANCE HALL

DINING ROOM 15' 5" x 10' 8" (4.70m x 3.27m)

SITTING ROOM 17' 8" x 12' 10" (5.41m x 3.92m)

BREAKFAST KITCHEN 17' 1" x 16' 10" (5.21m x 5.15m)

UTILITY ROOM 9' 1" x 8' 10" (2.79m x 2.71m)

OFFICE 12' 1" x 6' 2" (3.70m x 1.88m)

SNUG 13' 8" x 11' 9" (4.19m x 3.60m)

GROUND FLOOR WC

MASTER SUITE 24' 6" x 16' 9" (7.47m x 5.12m)

CONSERVATORY 13' 10" x 7' 3" (4.23m x 2.23m)

BEDROOM 14' 1" x 12' 11" (4.31m x 3.96m)

BEDROOM 11' 10" x 10' 11" (3.63m x 3.34m)

BEDROOM 12' 9" x 8' 7" (3.90m x 2.64m)

FAMILY BATHROOM 12' 9" x 8' 7" (3.90m x 2.64m)


Pozri si video: RWBY Volume 3: Opening Animation. Rooster Teeth