Viac

Postgis: Kontrola polygónu typu point + dedičnosť atribútov funkcií

Postgis: Kontrola polygónu typu point + dedičnosť atribútov funkcií


V databáze Postgis 2.1 mám dve tabuľky:

  • Funkcie mnohouholníka s dosahom atribútové informácie;
  • Pravidelná bodová mriežka;

Chcel by som získať dotaz SQL, ktorý vracia pravidelnú mriežku bodov s priradenými atribútovými informáciami z podkladového mnohouholníka. Výstup by mal obsahovať stĺpce lat, lon a ďalší stĺpec s daným atribútom. Toto bude odovzdané do R skriptov v celom súbore CSV.

Pred:

Po:


Vyberte body. *, Polygóny. * Z vnútorných bodov polygónov na st_intersects (points.geom, polygons.geom);

VYBERTE ST_X (pts.geom) ako lon, ST_Y (pts.geom) ako lat, poly.attribute FROM points pts, polygons poly WHERE ST_Intersects (poly.geom, pts.geom);

kde sa predpokladá, že požadovaný atribút z tabuľky polgons sa nazýva atribút. Pre netriviálne veľkosti tabuliek budete potrebovať priestorový index na stĺpcoch geometrie polygónových / bodových tabuliek.


Pozri si video: How to Drop Databases in PostgreSQL